ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА:

Електроинсталатер је трогодишње занимање у којем ћете бити оспособљени за одржавање, поправку и извођење електричних инсталација, као и поправком свих врста електричних уређаја и апарата. Ту спадају и прикључци за потрошњу електричне енергије, светла, осигурачи, утикачи, прекидачи, везивање водова, прикључивање каболова, монтажни и демонтажни послови за електроинсталације и друго.

Исто тако, електроинсталатер се бави и израдом инсталационог прибора и уређаја, израдом разводних табли, мерних група, командних табли и пултова. Уграђује и замењује електрична бројила, склопке, аутомате и уређаје за мерење.

Поред извођења радова електроинсталатери се оспособљавају и за читање и тумачење техничке документације, вођење грађевинске књиге, прибављање дозвола, као и за коришћење проспеката, каталога и техничких описа произвођача опреме.

Ово је идеално занимање за оне који желе занат од кога могу да зарађују већ током школовања. Могућности запошљавања након школовања су велике. Осим рада у специјализованим предузећима, многе фабрике, погони и радионице не могу без ових стручњака. Ово занимање је врло тражено и у земљама Европске уније. Електроинсталатери могу да раде у групама и самостално. Осим рада у другим предузећима, можете отворити и своју занатску радњу или своје предузеће.

Настава се првенствено базира на практичној настави. Практична настава у првом разреду се изводи са четири часа недељно. У другом и трећем разреду практична настава се изводи два радна дана, одностно 12 часова недељно.

Осим практичне наставе изучавају се и теоријски предмети. Поред електричних инсталација јаке и слабе струје у посебним предметима се изучава производња, пренос и дистрибуција електричне енергије, електричне машине, као и кућански апарати, првенствено бела техника (електротермички и расхладни уређаји).

Општеобразовни предмети I разред II разред II разред
Теорија Вежбе Теорија Вежбе Теорија Вежбе
Српски језик и књижевност 3 --- 2 --- 2 ---
Страни језик I 2 --- 2 --- 2 ---
Физичко васпитање 2 --- 2 --- 2 ---
Математика 3 --- 2 --- 2 ---
Историја 3 --- --- --- --- ---
Рачунарство и информатика --- 2 --- --- --- ---
Географија 2 --- --- --- --- ---
Екологија и заштита животне средине 1 --- --- --- --- ---
Музичка уметност 1 --- --- --- 1 ---
Ликовна култура 1 --- --- --- --- ---
Физика 2 --- --- --- --- ---
Хемија 2 --- --- --- --- ---
Изборни предмет: Грађанско/Верска настава 1 --- 1 --- 1 ---
Обавезни стручни предмети I разред II разред II разред
Теорија Вежбе Теорија Вежбе Теорија Вежбе
Основе електротехнике 3 --- 2 --- --- ---
Техничко цртање --- 1 --- --- --- ---
Електрична мерења --- --- 2 1 --- ---
Електроника --- --- 2 1 --- ---
Економика и организација предузећа --- --- --- --- 2 ---
Електричне инсталације јаке струје --- --- 4 --- --- ---
Електричне инсталације и осветљење --- --- --- --- 3 ---
Електрични апарати и уређаји --- --- --- --- 2 ---
Електричне мреже и постројења --- --- --- --- 2 ---
Практична настава --- 4 --- 12 + 60 --- 12 + 90

Погледајте план уписа